Vážení obchodní přátele,

dovolte, abychom Vás informovali o zásadní změně pojištění vnitrostátních zásilek od 1.1.2019

V září 2017 byl ve Sbírce zákonů pod č. 304/2017 Sb. vyhlášen Zákon ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Mimo jiné, se tato úprava velmi zásadně dotýká vnitrostátní silniční nákladní dopravy.

Jak vyplývá z důvodové zprávy, nové ustanovení neobsahuje samo o sobě pravidla pro tuto oblast, nicméně rozšiřuje působnost pravidel obsažených v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) i na dopravu vnitrostátní, která se doposud řídí Občanským zákoníkem (§ 2555 až 2581). Dle přechodného ustanovení se nová úprava nevztahuje na přepravní smlouvy uzavřené před datem nabytí účinnosti, které je stanoveno (resp. odloženo) až na 1. ledna 2019.

Co tato změna znamená v praxi nejenom pro dopravce, ale i pro majitele přepravovaného zboží?

Jedna ze zásadních změn je výše náhradové povinnosti dopravce. Dle Občanského zákoníku (§ 2567) nahradí dopravce, při ztrátě nebo zničení zásilky, cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal. Tedy reálnou hodnotu zboží. Oproti tomu, dle čl. 23 Úmluvy CMR, je výše odpovědnosti dopravce max. 8,33 SDR za kilogram hrubé váhy zásilky. Což je dle aktuálního kurzu XDR cca 260 Kč za 1 kg hrubé váhy. Pro dopravce je tato změna vítaná.  Odpovědnost do plné hodnoty zboží je zejména u přeprav drahého zboží pro dopravce neúměrně vysoká a stresující. Zadruhé dopravci Úmluvu CMR z provádění mezinárodních přeprav velmi dobře znají.
Změna, resp. snížení náhradové povinnosti dopravce se, možná ještě více, dotýká majitelů přepravovaných zásilek. Na základě smluv o přepravě, uzavřených po 1.1.2019, jim v případě poškození či zničení zboží již nebude ze strany dopravce nahrazena plná výše škody, jak jsou zvyklí (výjimkou může být pouze uplatnění čl. 29 Úmluvy CMR). Tuto skutečnost lze řešit majetkovým pojištěním přepravovaného zboží (tzv. cargo pojištění), které je jedinou možností krytí plné hodnoty pro majitele zásilky. Druhou možností je smluvní sjednání odpovědnosti do plné hodnoty zboží dle čl. 24 Úmluvy CMR mezi odesílatelem a dopravcem.

Jak bude výše uvedená změna fungovat v praxi, jaké budou její dopady, ať už pozitivní či negativní, ukáže teprve čas. Nicméně je dobré tuto změnu zaregistrovat a připravit se na ni.

V případě, dotazů nás prosím kdykoliv kontaktujte